คุณนราภรณ์ หาญมนต์ รับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ทำบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา วัดซอยคีรี
มิถุนายน 30, 2017
งาน Aircond2000 ครั้งที่ 3/2560
มิถุนายน 30, 2017
คุณนราภรณ์ หาญมนต์ รับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คุณนราภรณ์ หาญมนต์ ร่วมงานเลี้ยงรับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสดาจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุคณบดี/รองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง และคณะอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ทำให้มีการอบรมการเรียนของคอร์สนี้ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำทีมงานของบริษัท ยู-การผลิต ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.00 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ